Obchodní podmínky

Prosím naše zákazníky, aby si pečlivě přečetli obchodní podmínky.
Dokončením objednávky a jejím odesláním kupující stvrzuje, že je obeznámen a souhlasí s reklamačním řádem a s obchodními podmínkami.

 • Luxusní Elektronika s.r.o., Na Slanici 444,763 02, Zlín
 • IČO: 01461559
 • Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddílu C, vložce 78130
 • DIČ: CZ01461559
 • Bankovní spojení:
    Číslo CZK účtu: 2800404328/2010
    Číslo EUR účtu: 2400404329/8330, IBAN: SK5783300000002400404329 (účet veden na Slovensku ve Fio bance a.s.)
 • tel CZ: 227 272 707
 • tel SK: 02/3219 53 33 (Pro zákazníky ze Slovenska)
 • email: info@l-e.cz
 • Kontaktní adresa a Showroom: Na Slanici 444, 763 02, Zlín, Česká republika

1. Všeobecná ustanovení

Podmínky vymezují a zpřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel, prodávající) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (č. 89/2012  Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky občanským zákoníkem, č. 89/2012  Sb., vše ve znění novel.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

V rámci smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím týkající se konkrétního obchodu nebo služby se v případě rozporu mezi příslušnou smlouvou a obchodními podmínkami, použije přednostně úprava obsažená v příslušné smlouvě, potom úprava obsažená v obchodních podmínkách. Pokud se kterékoli ustanovení obchodních podmínek nebo konkrétní smlouvy ukáže být, nebo se stane neplatným nebo neúčinným nebo se k němu ze zákona nebude přihlížet, nebude tím dotčena platnost, účinnost ani právní bezvadnost zbývajících ustanovení.

2. Vymezení pojmů

Smlouva uzavíraná se spotřebitelem je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel (dále také dodavatel/prodávající). Podnikatel (dodavatel/prodávající). Za podnikatele (dodavatele/prodávajícího) se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samotném výkonu vlastního povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

Kupující

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující - spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

Prodávající si vyhrazuje možnost odstoupení od uzavřené kupní smlouvy v případě, že si kupující objednal zboží na základě této kupní smlouvy, jehož cena byla zjevně nepřiměřená hodnotě tohoto zboží. Prodávající může takto odstoupit od kupní ceny pouze v případě, že tato zjevně nepřiměřená cena uvedená na webovém prostředí e-shopu byla způsobena nevědomě.

3. Registrace

Nakupování v internetovém obchodě není podmíněno registrací. Registrace zákazníků je zdarma. Zákazník, který se zaregistruje, získá přístup ke svému osobnímu účtu.

4. Výběr zboží

Výběr zboží v elektronickém obchodě je možný z produktů v něm nabízených. Pro zobrazení více informací o vybraném zboží klikněte přímo na typ konkrétního produktu. V zobrazeném detailu si pak můžete prohlédnout obrázek a ostatní technické parametry.

5. Vyhledávání

V internetovém obchodě může každý zákazník použít vyhledávání, které slouží pro rychlý přístup k našim produktům.

6. Ceny

Všechny ceny jsou konečné (tzn. s DPH a PHE). Vždy zaplatíte pouze cenu výrobku, která je uvedena na našich stránkách. V případě změny kupní ceny u námi nepotvrzené objednávky je zákazník informován. Ten se pak rozhodne, zda se změnou souhlasí nebo objednávku zruší. Ceny jsou platné do odvolání.

7. Poskytování slev

Pokud není na speciálních stránkách www.l-e.cz nabízejících slevy (např.: Probíhající akce, Výprodej) uvedeno jinak, trvají slevové akce pouze do vyprodání skladových zásob zboží, kterého se slevová akce týká.

8. Recyklační poplatek (dále i RP)

U výrobků prodávaných na stránkách www.l-e.cz není recyklační poplatek účtován. Luxusni elektronika přenáší náklady na úhradu PHE na sebe a tím zákazníkovi šetří peníze.

9. Reklamace a servis

K vámi objednanému zboží samozřejmě obdržíte i příslušné dokumenty (daňový doklad, záruční list a český návod k použití). K některým druhům zboží není dodáván záruční list a je nahrazen prodejním dokladem, kde je uvedeno označení výrobku a datum prodeje. Tento doklad o koupi (faktura) je dostačující pro uplatnění reklamace. Reklamaci uplatňujte dle instrukcí uvedených v návodu k výrobku, v případě nejasností využijte email info@l-e.cz.

10. Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky (reklamační protokol) a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuto nové plnění dle čl. 16. Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. V případě reklamace můžete kontaktovat přímo autorizovaná servisní střediska konkrétní značky, nebo se můžete obrátit přímo na nás a my danou reklamaci vyřídíme. Seznam servisních míst naleznete v záručním listu. Reklamované zboží můžete zaslat na naši adresu nebo přímo do reklamačního místa (servisu).

11. Podmínky a postup pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace

Objednáváte-li zboží jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČO), máte v souladu s § 1829 (1) občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od doby, kdy převezmete nebo Vám bude dodáno zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.
Při jejich splnění vám bude vrácena kupní cena. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil.
V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. Odešlete dopis (email) s textem: "o odstoupení od smlouvy (číslo objednávky) s žádostí o vrácení uhrazené částky za zboží na Váš účet". Alternativně lze uvést text obdobného charakteru, ze kterého vyplývá projev vůle odstoupit od smlouvy v zákonné 14ti denní lhůtě.

Pro odstoupení od smlouvy je možné také využít formulář dostupný na stránkách ZDE.

Po odeslání tohoto formuláře Vám bude bez zbytečného odkladu potvrzeno jeho přijetí.

Zároveň je nám dle ustanovení § 1831 občanského zákoníku nutné vrátit nebo zaslat původně dodané zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

Vrácené zboží musí být v původním obalu, nebo obalu umožňujícím jeho další transport tak, aby se předešlo jeho poškození. Zboží nesmí jevit známky užívání a musí být nepoškozené, kompletní včetně veškeré dokumentace (záručního listu, návodu atd.), příslušenství a dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku. Doporučujeme vám zboží pojistit proti poškození během přepravy. Vždy, prosím, použijte balícího papíru nebo kartonu tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a poškození zboží. Zboží vracejte/ posílejte na adresu: Luxusní Elektronika s.r.o., Na Slanici 444, 763 02, Zlín.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy a bude-li vracené zboží ve stavu, v jakém bylo při převzetí (s přihlédnutím k opotřebení způsobenému v míře nezbytně nutné pro jeho vyzkoušení, tj. zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží způsobem obdobným a obvyklým při nákupu zboží v kamenném obchodě), a to včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody) a příslušenství, vrátíme mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme od něho na základě smlouvy obdrželi, a to převodem na účet.

Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než bylo nezbytně nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (tj. způsobem obdobným a obvyklým při nákupu zboží v kamenném obchodě), nebo v důsledku toho, že zboží není kompletní (chybí dokumentace či příslušenství apod.).

V takovém případě jsme ve smyslu ustanovení § 1833 občanského zákoníku oprávněni ještě před navrácením kupní ceny tuto ponížit o náhradu za snížení hodnoty vraceného zboží, která vznikla v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než bylo nezbytně nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží nebo v důsledku toho, že zboží není kompletní.

V případě, že tedy vrátíte zboží poškozené, poškrábané, či s jinými známkami opotřebení, můžeme vám vracenou kupní cenu zboží ponížit o částku, která odpovídá takovému opotřebení. Typickým případem poškozeného zboží je např. vrácení zboží poškrábaného, promáčklého, znečištěného či nekompletního, bez obalů, s potrhaným vnitřním balení apod. V takových případech dojde k vyčíslení škody, o kterou bude vaše vrácená kupní cena ponížena. Škodou jsou v takovém případě např. i náklady na pořízení nových obalů, uvedení zboží do továrního nastavení, očištění zboží, vytištění dokumentace atp.


12. Objednávky

Pokud se rozhodnete některý výrobek zakoupit, v podrobném popisu produktu naleznete tlačítko "Koupit", klikněte na něj. Následně vyberete množství výrobku, které chcete, vyplníte adresu, fakturační údaje, způsob platby a dopravy a stisknete tlačítko "Objednat".
Je nutné pečlivě vyplnit požadované údaje. Každá objednávka je potvrzena na Váš e-mail, který jste uvedli v objednávce (v registraci zákazníka). Pokud tento e-mail nedostanete, objednávka nebyla přijata do našeho systému. Bez možnosti potvrzení objednávky není možné tuto objednávku kladně vyřídit. (Vaše objednávka nebyla správně dokončena).
Vaši objednávku můžete stornovat zasláním e-mailu či telefonicky před potvrzením objednávky naším pracovníkem. Doporučujeme vám pro storno objednávky používat pouze e-mail info@l-e.cz. Pokud zjistíme, že se již výrobek nevyrábí, nebo není delší dobu dostupný, budeme Vás kontaktovat a domluvíme další postup či případně zrušení objednávky. Pokud zákazník zaplatil požadovanou kupní cenu zboží, ale dodavatel není schopen zboží dodat nebo je schopen dodat objednávku jen částečně, bude objednávka dle dohody se zákazníkem zrušena a peníze budou do 14  kalendářních dnů vráceny zákazníkovi na jeho bankovní účet.

13. Dopravné v ČR

Luxusni elektornika je autorizovaným prodejcem elektroniky. U veškerého zboží poskytujeme dopravu zdarma bez ohledu na cenu produktu.
Pro přepravu v ČR využíváme:


14. Dopravné v SR

Luxusní elektornika je autorizovaným prodejcem elektroniky. U veškerého zboží poskytujeme dopravu zdarma bez ohledu na cenu produktu.
Pro přepravu v SR využíváme:


15. Platba

Prodávající umožňuje zákazníkovi uhradit předem sjednanou cenu (za zboží a jeho přepravu k zákazníkovi) výběrem jedné z níže uvedených poskytovaných možností platby:

 • Dobírkou - hotově - platbu provedete hotovostně při převzetí zboží od dopravce (kurýra). Se zbožím dopravce současně předá doklad o zaplacení požadované částky za zboží.
 • Bankovním převodem - platbu provedete standardním bankovním převodem na náš účet (číslo účtu a variabilní symbol obdržíte v potvrzujícím emailu objednávky). Zásilka bude odeslána až po přijetí částky na náš účet 
  (Číslo CZK účtu: 2800404328/2010. Číslo EUR účtu: 2400404329/8330 (účet veden na Slovensku ve Fio bance a.s.)). Právě z důvodů čekání na přijetí platby (1-2 dny) je nutné počítat se zpožděním v expedici Vaší objednávky. Z tohoto důvodu platbu bankovním převodem spíše nedoporučujeme.
 • Osobní odběr v prodejně ve Zlíně - při osobním odběru zboží má zákazník možnost platby v hotovosti nebo platební kartou.  
 • Platební kartou - online - rychle a zcela bezpečně. Platba se nám připíše okamžitě a nemusíte čekat na bankovní převod. Údaje ke své kartě nezadáváte u nás, ale na zabezpečené webové stránce společnosti, která platby zprostředkovává (Gopay). Nám přijde pouze potvrzení o úspěšné transakci. Pokud vám platba kartou nefunguje, nejčastěji to bývá z důvodu nastavení karty (neumožňuje platbu na internetu nebo jste překročili limit) – zkontrolujte si prosím nastavení ve svém internetovém bankovnictví nebo kontaktujte svou banku. 
  V případě neúspěšné platby kartou online můžete objednávku opakovat a zvolit jiný způsob platby (v případě platby na dobírku lze platit dopravci také platební kartou), nebo se také můžete spojit s námi ( objednavky@l-e.cz ) a my Vám zašleme objednávku na dobírku ( příp. můžete zvolit platbu bankovním převodem ).
 • Na splátky Home Credit - poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., www.homecredit.cz/vop.
 • Odloženou platbou - platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s. a umožňuje vám zaplatit až po doručení a zkontrolování zboží. Není třeba vytvářet si žádný Twisto učet, veškeré informace k platbě vám přijdou e-mailem a na zaplacení objednávky máte 14 dní od odeslání zboží. Služba je navíc úplně zdarma.

16. Záruka na zboží

Všechny výrobky jsou schválené pro provoz v ČR a vztahuje se na ně minimální záruční doba 2 roky, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Záruční podmínky jsou popsány v záručních listech jednotlivých výrobků. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Spotřebitel při uplatnění záruky má: jde-li o podstatné porušení smlouvy (vadu, která brání řádnému užívání věci), právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady opravou věci, právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo na odstoupení od kupní smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal–li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Nezvolí –li si kupující své právo včas, má právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. jde-li o nepodstatné porušení smlouvy, má právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Záruka věci běží od odevzdání věci kupujícímu, nebo byla –li věc odeslána, od dojití věci do místa určení.

17. Rozpor s kupní smlouvou

Pokud se porušení smlouvy (vada) projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo volby řešit nepodstatné porušení smlouvy mimo standardní záruční režim i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

18. Ochrana osobních dat

Jednáme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které stanovuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů (dále jen „Nařízení“), případně s dalšími zákony, které budou přijaty v souvislosti s přímou použitelností shora uvedeného Nařízení. V souvislosti s uzavřením kupní smlouvy kupující - fyzická osoba poskytne své osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mail, tel.) v úvodu těchto obchodních podmínek uvedenému prodávajícímu (Luxusní Elektronika s.r.o.), jakožto správci osobních údajů.
Osobní údaje budou zpracovány za účelem splnění kupní smlouvy. Osobní údaje budou zpracovány rovněž za účelem přímého marketingu, tj. adresného nabízení zboží správce/prodávajícího – v tomto případě však pouze v případě, že k tomuto účelu udělí kupující výslovný souhlas. Osobní údaje kupujících tak neposkytujeme žádným třetím osobám, výjimkou je pouze poskytnutí osobních údajů externím dopravcům (příjemcům osobních údajů), v rozsahu nezbytném pro plnění kupní smlouvy (zejména doručení zboží). Doba, po kterou budou osobní údaje kupujících u prodávajícího uloženy, je 3 roky po uplynutí záruční lhůty příslušného zakoupeného zboží – to u těch osobních údajů, které byly poskytnuty za účelem splnění kupní smlouvy.
U těch osobních údajů, které byly poskytnuty, resp. zpracovávány za účelem přímého marketingu (adresného nabízení zboží správce) je doba, po kterou budou osobní údaje kupujících i prodávajícího uloženy stanovena na neurčito, případně do doby, než kupující odvolá svůj souhlas. Kupující má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, dále požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. Podrobně jsou práva uvedená v předchozí větě popsána v článcích 15 až 21 Nařízení, na která tímto kupující odkazuje. Dále je kupující oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů). Kupující, který udělil prodávajícímu výslovný souhlas ke zpracování svých osobních údajů za účelem přímého marketingu, je oprávněn kdykoliv svůj souhlas odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na jeho souhlasu uděleném před odvoláním tohoto souhlasu.
Prodávající upozorňuje kupujícího, že poskytnutí jeho osobních údajů za účelem splnění kupní smlouvy je zákonným a povinným požadavkem, v opačném případě nelze uzavřít ani splnit kupní smlouvu. Poskytnutí osobních údajů kupujícího za účelem přímého marketingu, tj. adresného nabízení zboží prodávajícího, je naopak dobrovolné a v případě neposkytnutí souhlasu nebude prodávající adresné nabízet kupujícímu své jiné produkty/zboží. V případě, že kupující vznese námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tento účel prodávajícím zpracovávány.

Prodávající upozorňuje, že v rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

19. Odpovědnost

Provozovatel internetového obchody Luxusnielektronika.cz, Luxusní Elektronika  s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách internetového obchodu, vč. cen jsou z části přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu. Prodávající je oprávněn změnit cenu u vyřizované objednávky. O této skutečnosti je však povinen zákazníka neprodleně informovat. Po informaci o změně ceny má kupující možnost od objednávky odstoupit.

20. Home Credit a.s., prodej na splátky (jen pro občany ČR)

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., www.homecredit.cz/vop

21. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

22. Závěr

Věříme, že jsme Vás přesvědčili o tom, že nákupy u nás jsou výhodné, levné, bezpečné a rychlé. Pokud však máte jakékoli pochybnosti či připomínky, dejte nám o nich prosím vědět. Všechny Vaše podněty jsou pro nás zdrojem inspirace pro další zkvalitňování našeho obchodu.